AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, która weszła w życie od 1 października 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Energia Invest oferuje audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247 stosowaną na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Opracowana przez naszą grupę firm nowatorska metodologia przeprowadzania audytów pozwala na uzyskanie dodatkowego, przydatnego i praktycznego narzędzia wykorzystywanego w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Patentowi temu przysługują wyłączne prawa autorskie.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa, obejmujący minimum 90 % zużycia energii, w tym przez transport. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczył w którymkolwiek z nich

1) Zatrudnienie 250 lub więcej osób

2) Sumę bilansową równą lub większą od 43 mln euro lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln euro

 

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5 % rocznego obrotu firmy.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ono ocenie inwestycji pod kątem ich opłacalności.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są od zakresu audytu, który ustalany jest z zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu. Zachęcamy do współpracy.